Ur. 5 IV 1902 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1926 r. Od 25 IV 1928 r. był wikariuszem par. Sterdyń pow. sokołowski. W okresie przedwojennym we wsi Sterdyń w diec. siedleckiej istniało Katolickie Stow. Młodzieży Pol., które skupiało młodzież mieszkającą w obu wsiach – Dzięcioły Bliższe i Dalsze. Prowadziła je Zofia Pałka, a opiekę nad nim sprawowali m.in. A i hr. Krasińska.

Na początku 1929 r. A był prefektem szkół w Dęblinie – Irena. Podjął tam starania o utworzenie par. w Dęblinie. Uzyskał zgodę ks. bpa Henryka Przeździeckiego (zob.) oraz prob. i rady par. rzymsko-kat. Par. w Łosicach na sprzedaż – za 1500 zł. – nieczynnego, łosickiego, drewnianego, kościoła pounickiego oraz na przewiezienie go do Dęblina. Do powołanego komitetu budowy kościoła w Dęblinie – Irenie weszli: dr August Sochacki, naczelnik „DEPO”, P. Wyszomirski, kierownik szkoły Bolesław Dacko z Dęblina i inni. Komitet budowy sprowadził do Ireny rozebrany kościół z Łosic i 19 IV 1929 r. zawarł umowę z miejscowym cieślą Janem Śmietanką na wykonanie robót związanych z postawieniem kościoła. Dekretem z dn. 22 V 1929 r. bp erygował w Dęblinie par. pw. św. Piusa V, o czym zawiadomił stolicę apostolską. 17 V 1929 r. Kuria Diecezjalna w S. przekazała wykończonemu już w tym czasie kościołowi w Dęblinie 2 dzwony większe i jedną sygnaturkę.

Od 1931 r. do 1942 r. A był administratorem par. Sterdyń. 30 XII 1936 r. w Sterdyni rozpoczęły pracę Siostry Opatrzności Bożej. Dużą pomoc w objęciu placówki w tej miejscowości okazał A. To na jego prośbę i za aprobatą bpa Czesława Sokołowskiego zakonnice zamieszkały w domu ofiarowanym przez hr. Krasińską.

W 1939 r. A został mianowany prob. par. w tej miejscowości. W okresie okupacji niemieckiej aktywnie włączył się w tworzenie tajnego nauczania w Sterdyni. W VI 1942 r. A zorganizował tam tajne gim. w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Prowadził tajne komplety nauczania na poziomie szk. średniej. W 1942 r. otrzymał godność honorowego kanonika katedralnego.

5 VIII 1942 r. A został prob. par. Krzesk. Funkcję tę jako administrator sprawował do 1943 r. W okresie powstania warszawskiego był kapelanem duszpasterstwa WP w stopniu mjr. Walczył w Okręgu Warszawskim Armii Krajowej: I Obwód „Radawan”, podobwód „Sławbor”, odcinek wschodni „Bogumił” – batalion „Miłosz”. Pełnił posługę duszpasterską w Śródmieściu Południowym. 2 X 1944 r. A został mianowany jako ks. mjr starszym kapelanem WP.

W l. 1946-1967 pełnił funkcję administratora par. Osieck. A zm. 22 VI 1967 r.

Katalog kościołów i duchowieństwa Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej na rok 1938, S. 1938, s. 92; Katalog kościołów i duchowieństwa Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej na rok 1947, S. 1947, s. 20, 53; Grzeszek P., Działalność i troska o powołanie Zgromadzenia Opatrzności Bożej w dekanacie sterdyńskim w XX wieku, „Drohiczyński Przegląd Naukowy”, nr 7, 2015, s. 297; „Wiedomości Diecezjalne Podlaskie”, nr 9-12, 1939, s. 342; Gmina Sterdyń od czasów najdawniejszych. Publikacja Informacyjna o Gminie Sterdyń, Sterdyń 2012 [online], https://www.sterdyn.com.pl/asp/pliki/pobierz/Publikacja.pdf [dostęp 23.09.2022]; Michał Archanioł będzie strzegł przed złym duchem, [w:] „TUDEBLIN.PL” [online], https://tudeblin.pl/artykul/michal-archaniol-bedzie/779958; http://www.wiescisokolowskie.pl/ktorymi-skrzydla-przypial,0JqH5vpynsahGVAidud9AiM4b88466An69klQb0C6eDPz3edf6.html [dostęp 23.09.2022]; https://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2021/10/AK092021.pdf [dostęp 23.09.2022].

(autor Wiesław CHARCZUK)