AAN - Archiwum Akt Nowych

abp - arcybiskup

ACz - Armia Czerwona

ADD - Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie

ADS - Archiwum Diecezjalne w Siedlcach

adw. - adwokat

AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych

AIPN - Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

AK - Armia Krajowa

akad. - akademia

Akad. Duch. - Akademia Duchowna

Akad. Krak. - Akademia Krakowska

AL - Armia Ludowa

ang. - angielski

AP – Akademia Podlaska w Siedlcach (1999-2010): Wyższa Szkoła Nauczycielska w Siedlcach (1969-1974), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Siedlcach (1974-1977), Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (1977-1999), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (od 2010)

APB - Archiwum Państwowe w Białymstoku

APK - Archiwum Państwowe w Kielcach

APL - Archiwum Państwowe w Lublinie

APL-ORP - Archiwum Państwowe w Lublinie - Oddział w Radzyniu Podlaskim

APS - Archiwum Państwowe w Siedlcach

Arch. - Archiwum

Arch. Państw. – Archiwum Państwowe

Arch. Par. - Archiwum Parafialne

Arch. Tow. Salezjańskiego - Archiwum Towarzystwa Salezjańskiego

Arch. TPMM - Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

Arch. ZHRL - Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego

art. - artyleria

AS - Akcja Specjalna

ASP - Akademia Sztuk Pięknych

AZORAwWOwS – Archiwum Zakładowe Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Oddział w Siedlcach

AZŻ NSZ - Archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

B.Podl. - Biała Podlaska

bat. - batalion

BBWR - Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Marszałka Józefa Piłsudskiego

BCh - Bataliony Chłopskie

bibl. - biblioteka

Bibl. PAUiPAN Kr. - Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

BIP - Biuro Informacji i Propagandy

BJ - Biblioteka Jagiellońska

bł. - błogosławiony

BN - Biblioteka Narodowa

bp - biskup

BP - Biuro Polityczne

br - bieżącego roku

bryg. - brygada

bryt. - brytyjski

BUW - Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

c. - córka

CAW - Centralne Archiwum Wojskowe

Cepelia - Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego

chor. - chorąży

CK – Cesarsko-Królewski

ckm - ciężki karabin maszynowy

CKN - Centralny Komitet Narodowy

CKO KPR - Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Rosji

CKW - Centralny Komitet Wykonawczy

cm. - cmentarz

CTOiKR - Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych

CTR - Centralne Towarzystwo Rolnicze

CWP - Centralny Wydział Propagandy

czł. - członek

CZMW - Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej

d. - dnia

dac - dywizjon artylerii ciężkiej

d-ca - dowódca

dek. - dekanat

diec. - diecezja

DK - Dywizja Kawalerii

DOK - Dowództwo Okręgu Korpusu

DP - Dywizja Piechoty

DPanc. - Dywizja Pancerna

dr - doktor

DS - Dywizja Strzelecka

ds. - do spraw

dypl. - dyplom

dyr. - dyrektor

DzRN - Dzielnicowa Rada Narodowa

fil. - filologia

filoz. - filozofia

Fiz.-Mat. - Fizyczno-Matematyczny

fot. - fotografia

FPZOO - Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny

franc. - francuski

GD - Grupa Dywersyjna

Gd. - Gdańsk

gen. - generał

gim. - gimnazjum

GL - Gwardia Ludowa

gł. - główny

gm. - gmina

gosp. - gospodarstwo, gospodarczy

GRN - Gminna Rada Narodowa

gub. - gubernia

h. - herb

ha - hektarów

hetm. - hetman

hm. - harcmistrz

hon. - honorowy

hr. - hrabia

im. - imienia

in. - inni

inż. - inżynier

Inż.-Bud. - Inżynieryjno-Budowlany

IP - Instytut Politechniczny

IPN - Instytut Pamięci Narodowej

IS PAN - Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

jęz. - język

k. - koło

kat. - katolicki

kated. - katedralny

kaw. - kawaleria

KBW - Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KC - Komitet Centralny

KCN - Komitet Centralny Narodowy

KEN - Komisja Edukacji Narodowej

KG - Komenda Główna

KH - Komitet Honorowy

kk - kodeks karny

KKO - Komunalna Kasa Oszczędności

KL - Konzentrazioneslager/obóz koncentracyjny

km - kilometr

kmdt - komendant

KO - Komenda Okręgu

kom. - komenda

komp. - kompania

KOP - Korpus Ochrony Pogranicza

kor. - koronny

KP - Komitet Powiatowy

kpr. - kapral

kpt. - kapitan

Kr. - Kraków

kredyt. - kredytowe

KRN - Krajowa Rada Narodowa

Król. Pol. - Królestwo Polskie

KRSW - Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego

KRSWiD Król. Pol. - Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych Królestwa Polskiego

ks. - ksiądz

Ks. Warsz. – Księstwo Warszawskie

KSM - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski

kult.-ośw. - kulturalno-oświatowy

KW - Komitet Wojewódzki

kwat. - kwatera

KZ - Konfederacja Zbrojna

KZW – Komenda Ziem Wschodnich

l. - lat

L. - Lublin

lic. - liceum

lit. - litewski

LMiK - Liga Morska i Kolonialna

LN - Liga Narodowa

LO - Liceum Ogólnokształcące

LOPP - Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

LP - Legiony Polskie

LPŻ – Liga Przyjaciół Żołnierza

lud. - ludowy

Lw. - Lwów

łac. - łacina, łaciński

m. - miasto

m.in. - między innymi

m.st. - miasto stołeczne

maj. - majątek

małż. - małżeństwo

MAP - Ministerstwo Administracji Publicznej

marsz. - marszałek

Mat.-Przyr. - Matematyczno-Przyrodniczy

MBP - Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

mec. – mecenas

mf – mikrofilm

mgr – magister

MHD - Miejski Handel Detaliczny

mies. - miesiąc

min. - ministerstwo

mjr - major

MM - Mińsk Mazowiecki

MO - Milicja Obywatelska

MON - Ministerstwo Obrony Narodowej

mps - maszynopis

MRN - Miejska Rada Narodowa

MS – Ministerstwo Sprawiedliwości

MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

MSWojsk. - Ministerstwo Spraw Wojskowych

MSZ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

muz. - muzeum

MWRiOP - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

MZO - Ministerstwo Ziem Odzyskanych

n. - nad

NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe

nast. - następny

naucz. - nauczyciel

nauk. - naukowy

neg. - negatyw

nekr. - nekrolog

niem. - niemiecki

NKN - Naczelny Komitet Narodowy

NKW - Naczelny Komitet Wykonawczy

NKWD - Narodnyj Komisariat Wnutriennych Dieł (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

NMP - Najświętszej Marii Panny

not. - notariusz

NOW - Narodowa Organizacja Wojskowa

np. - na przykład

nr - numer

NSZ - Narodowe Siły Zbrojne

NW - Naczelny Wódz

o. - ojciec

ob. - obecnie

OB - Organizacja Bojowa (PPS)

oddz. - oddział

OFM Cap. - Ordinis Fratrum Minorum Cappcuccinorum

ok. - około

OKR - Okręgowy Komitet Robotniczy

okr. - okręg

OM TUR – Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego

OMN - Organizacja Młodzieży Narodowej

ONR - Obóz Narodowo-Radykalny

OOP - Order Odrodzenia Polski

OP - Oddział Partyzancki

op. - opus

oprac. - opracował

ORA – Okręgowa Rada Adwokacka

ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej

OSA - Okręgowy Sąd Apelacyjny

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna

oświat. - oświata

OTOiKR - Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych

OW - Organizacja Wojskowa

OWP - Obóz Wielkiej Polski

P. - Poznań

p.o. - pełniący obowiązki

pac - pułk artylerii ciężkiej

pal - pułk artylerii lekkiej

PAN - Polska Akademia Nauk

państw. - państwowy

Państw. Gim. - Państwowe Gimnazjum

pap - pułk artylerii polowej

par. - parafia

PAS - Pogotowie Akcji Specjalnej

PAU – Polska Akademia Umiejętności

PBK - Polski Biały Krzyż

pchor. - podchorąży

PCK - Polski Czerwony Krzyż

PG - Politechnika Gdańska

PGR - Państwowe Gospodarstwo Rolne

ph – pułk huzarów

PKP - Polskie Koleje Państwowe

PKS - Państwowa Komunikacja Samochodowa

PKU - Powiatowa Komenda Uzupełnień

PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

pl - pułk lotnictwa

plut. - pluton

płd. - południe

płk - pułkownik

płn. - północ

PMS - Polska Macierz Szkolna

pocz. - początek

Podl. - Podlasie

pol. - polski

polit. - polityczny

poł. - połowa

por. - porucznik

porz. - porządkowy

POW - Polska Organizacja Wojskowa

pow. - powiat

powsz. - powszechny

pp - pułk piechoty

PPH - Państwowe Przedsiębiorstwo Handlowe

ppłk - podpułkownik

ppor. - podporucznik

PPR - Polska Partia Robotnicza

PPS - Polska Partia Socjalistyczna

PPS-WRN - Polska Partia Socjalistyczna Wolność-Równość-Niepodległość

pr. zb. - praca zbiorowa

prawosł. - prawosławny

PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa

PRN - Powiatowa Rada Narodowa

prob. - proboszcz

prof. - profesor

pryw. - prywatny

przew. - przewodniczący

przyr. - przyrodniczy

ps. - pseudonim

PSB – Polski Słownik Biograficzny

PSChD - Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji

PSD - Podlaskie Seminarium Duchowe

psk - pułk strzelców konnych

PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

PSP - Polskie Siły Powietrzne

PSS - Powszechna Spółdzielnia Spożywców

PSZ - Polskie Siły Zbrojne (na Zachodzie)

pszw. - pułk szwoleżerów

pt. - pod tytułem

PTB - Polskie Towarzystwo Budowlane

PTH - Polskie Towarzystwo Historyczne

PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PUBP - Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

puł. - pułk ułanów

PW - Politechnika Warszawska

pw. - pod wezwaniem

PWST - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

PZP - Polski Związek Powstańczy

PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

R. - Rocznik

r. - rok

radz. - radziecki

RAF - Royal Air Force

red. - redaktor,redakcja

rej. - rejonowy

relig. - religijny

rez. - rezerwa

RGO - Rada Główna Opiekuńcza

rkps - rękopis

RM - Rada Miasta

RN - Rada Narodowa

RNacz. - Rada Naczelna

ROAK - Ruch Oporu Armii Krajowej

robot. - robotniczy

rol. - rolnik

ros. - rosyjski

rozpr. - rozprawa

RP - Rzeczpospolita Polska

RR - Rada Regencyjna

rtm. - rotmistrz

RWPG - Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

S. - Siedlce

s. - syn

SA –Sąd Apelacyjny

SBPPiWM – Słownik Biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza

SBTP – Słownik Biograficzny Techników Polskich

SD - Stronnictwo Demokratyczne

sekr. - sekretarz

sem. - semestr

Sem. Diec. - Seminarium Diecezjalne

ser. - seria

SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

S-ka Akc. - Spółka Akcyjna

s-ka z o.o. - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SL - Stronnictwo Ludowe

SN - Seminarium Nauczycielskie

SO - Sąd Okręgowy

SOwS – Sąd Okręgowy w Siedlcach

SP - Stronnictwo Pracy

SPL - Szkoła Podchorążych Lotnictwa

społ. - społeczny

społ.-kult. - społeczno-kulturalny

SPow. – Sąd Powiatowy

spoż. - spożywcza

spółdz. - spółdzielnia

SPP - Szkoła Podchorążych Piechoty

SPR - Szkoła Podchorążych Rezerwy

SS - Schutzstaffel/Sztafety Ochronne

ss. - siostry (zakonne)

st. - stopień

stow. - stowarzyszenie

strz. - strzelec

stud. - studium

Stud. Pedag. - Studium Pedagogiczne

SU - Sejm Ustawodawczy

sygn. - sygnatura

szk. - szkoła

szk. handl. - szkoła handlowa

szk. ofic. - szkoła oficerska

szk. podst. - szkoła podstawowa

szk. powsz. - szkoła powszechna

szkol. - szkolnego

SZP - Służba Zwycięstwu Polski

szpit. - szpital

szw. - szwadron

szwedz. - szwedzki

św. - święty

t. - tom

TAP - Tajna Armia Polska

TC – Trybunał Cywilny

tech. - technikum

teol. - teologia

TKM – Towarzystwo Kultury Moralnej

TKZ - Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

t.m. - tego miesiąca

TMP – Towarzystwo Miłośników Podlasia

TNSŚiW - Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych

TNSW - Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych

TON - Tajna Organizacja Nauczycielska

tow. - towarzystwo

TPD - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

TPMM - Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

TPPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

t.r. - tego roku, tymże roku

TRPZW - Tymczasowa Rada Polityczna Ziem Wschodnich

TUR - Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego

tyg. - tygodnik

tys. - tysiąc

tzw. - tak zwany

UB - Urząd Bezpieczeństwa

UJ - Uniwersytet Jagielloński

UJK - Uniwersytet Jana Kazimierza

uk. - ukończył

ul. - ulica

UM - Urząd Miejski

UMCS - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

uniw. - uniwersytet

UPH - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (od 2010)

ur. - urodzony

Urz. Woj. - Urząd Wojewódzki

USA – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

USB - Uniwersytet Stefana Batorego

UW - Uniwersytet Warszawski

UwB - Uniwersytet w Białymstoku

VM - Virtuti Militari

w st. sp. - w stanie spoczynku

W. - Warszawa

w. - wiek

w.w. - wyżej wymienione

wach. - wachmistrz

WFiPW - Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie Wojskowe

wg - według

WiN - Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość

WKL - Wielkie Księstwo Litewskie

Wlkp. wlkp. – Wielkopolska, wielkopolski

woj. - województwo

woj. świat. - wojna światowa

wojsk. - wojskowy

WP - Wojsko Polskie

Wr. - Wrocław

WRN - Wojewódzka Rada Narodowa

WSD - Wyższe Seminarium Duchowne

WSNwS – Wyższa Szkoła Nauczycielska w Siedlcach (1969-1974)

WSP - Wyższa Szkoła Pedagogiczna

WSPwS – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Siedlcach (1974-1977)

WSR - Wojskowy Sąd Rejonowy

WSRPwS - Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (1977-1999)

WTOiKR - Wojewódzkie Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych

WUBP - Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

wych.- ośw. - wychowawczo-oświatowy

wyd. - wydanie

wydz. - wydział

wyż. - wyższy

z d. - z domu

z. - zeszyt

zał. - założyciel

zarz. - zarząd

ZASP - Związek Artystów Scen Polskich

zaw. - zawodowe

zb. - zbiór

ZBoWiD - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

z-ca - zastępca

ZG – Zarząd Główny

zgrom. - zgromadzenia

ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego

ZHRL - Zakład Historii Ruchu Ludowego

ZL-N - Związek Ludowo-Narodowy

złp - złoty polski

ZM - Zarząd Miejski

zm. - zmarł

ZMP - Związek Młodzieży Polskiej

ZMW - Związek Młodzieży Wiejskiej

ZMW RP „Wici” - Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”

ZNP - Związek Nauczycielstwa Polskiego

ZNPSzP – Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych

ZO - Związek Odwetu

zob. – zobacz biogram w SBPPiWM

ZOR - Związek Oficerów Rezerwy

ZP - Zarząd Powiatowy

ZPMS - Związek Polskiej Młodzieży Socjalistycznej

ZR - Związek Rezerwistów

ZS - Związek Strzelecki

ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

ZSP - Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych

ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

ZSZ - Zespół Szkół Zawodowych

ZURiT - Zakład Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych

ZW - Zarząd Wojewódzki

zw. - zwyczajny

ZWZ - Związek Walki Zbrojnej

ZZ - Związek Zawodowy

ż. - żona

żyd. - żydowski