Ur. się 3 I 1934 r. w miejscowości Krasne w Ziemi Łosickiej w rodzinie Aleksandra i Pauliny z d. Miszczuk. Uczęszczał do szk. podst. początkowo w swojej rodzinnej wsi, nast. do 7-klasowej szk. podst. w Sworach. Zdał egzamin wstępny i został przyjęty do Państw. Lic. Pedagogicznego im. Stanisława Staszica w Leśnej Podl. W czasie nauki w tym zakładzie kształcenia naucz. na Płd. Podl. należał do kółka sportowego, matematycznego i chóru szkol. Reprezentował szk. w zawodach lekkoatletycznych i grał w reprezentacji szkol. w piłce siatkowej, która w l. 1952/53 zdobyła tytuł mistrza pow.

D. po zdaniu egzaminu dojrzałości w V 1953 r. (XXIII Matura) i otrzymaniu uprawnień naucz. szk. podst. pierwszą pracę podjął od 1 X 1953 r. w Szk. Podst. Nr 4. w B. Podl. Od 1 IX 1954 r. został przeniesiony do Szk. Podst. Nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w tym m. n. Krzną. Ze szk. tą związał się na długie l. Uczył matematyki i wych. fizycznego. Prowadził kółko sportowe i kółko matematyczne. Opiekował się Szk. Kasą Oszczędnościową.

D. Podnosząc wykształcenie w systemie zaocznym uk. w 1961 r. Stud. Naucz. w W. na kierunku matematyka i został z-cą kierownika macierzystej szk. Prowadził równocześnie działalność sportową, upowszechniając sport w środowisku m. B. Podl. Grał w sekcji piłki siatkowej i piłki nożnej Międzyzakładowego Klubu Sportowego (MKS) „Podlasie”. Był kierownikiem i trenerem drużyny piłki siatkowej, działającej pod patronatem PSS „Społem” w B.Podl., która w 1962 r. zdobyła m.in. tytuł wicemistrza Pol. D. był inicjatorem powołania sekcji piłki siatkowej w środowisku naucz. Stanowił jeden z filarów tej drużyny, która w 1966 r. wywalczyła tytuł wicemistrza Pol. W 1967 r. założył sekcję tenisa stołowego przy MKS „Podlasie”. Trenował i grał w drużynie tenisa stołowego reprezentując m. B.Podl. i pow. bialski w wielu rozgrywkach. Na przełomie l. 50. i 60. występował w wielu zawodach lekkoatletycznych. Szczególnie dobre wyniki osiągał w skoku wzwyż.

D. łączył działalność na rzecz środowiska z pracą w szk. W l. 1968-1976 był dyr. Szk. Podst. Nr. 1 im. Stanisława Brzóski. Zainicjował budowę nowego gmachu szk. Dzięki różnorodnym kontaktom jako członek Społ. Komitetu zrealizował zamiar, oddając do użytku obiekt 15 XII 1970 r. W l. 70., z chwilą powołania woj. bialskopodlaskiego D. włączył się w organizację Okr. Związku Tenisa Stołowego, Okr. Związku Podnoszenia Ciężarów, Okr. Związku Kolarskiego, Okr. Związku Lekkoatletyki. Pełniąc od 1976 r. funkcję prezesa Woj. Federacji Sportu w B.Podl. doprowadził do powstania niezbędnych związków sportowych na poziomie woj. Zainicjował budowę stadionów, m.in. stadionu Łosickiego Klubu Sportowego „Orzeł” Łosice. Podnosząc nadal kwalifikacje w VI 1977 r. D. zdał egzamin końcowy przed Państw. Komisją Kwalifikacyjną dla Naucz. przy Instytucie Kształcenia Naucz. i Badań Oświat. w L., uzyskując uprawnienia studiów wyż. zaw. W l. 1980-1984 prowadził działalność na rzecz upowszechniania sportu jako wizytator, a później jako z-ca Inspektora Oświaty i Wych. UM w B.Podl. Przez wiele l. był instruktorem harcerskim. Działał na rzecz dzieci pełniąc funkcję prezesa ZM TPD. Przez wiele l. zasiadał jako radny w MRN w B.Podl.

D. zm. 6 II 1985 r. w B.Podl. Pochowany został na miejscowym cm. rzym.-kat. przy ul. Janowskiej.

Żonaty z Janiną Zienkiewicz, miał c. Barbarę (ur. 1956 r.) i s. Leszka (ur. 1959 r.).

D. był odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem 30-lecia Polski Ludowej, Medalem KEN, Medalem 500-lecia Białej Podlaskiej. Uhonorowany Złotą Odznaką Szkolnej Kasy Oszczędnościowej i Złotą Odznaką ZNP. Był Laureatem Nagrody Min. Oświat. i Wych. I stopnia.

Cicirko Z., Demeszko Stanisław Tadeusz (1934-1985), [w:] Bialskopodlaski Biograficzny Słownik Sportowy, pod red. Tomasza Demidowicza, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Donate, B. Podl. 1998, s. 46-48; „Słowo Podlasia” nr. 7 z 14 II 1985 r. s. 15; Sroka J., Leśniacy. Zakład Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej 1916-1970, Wyd. Podl. Tow. Społ.-Kult., B. Podl. 1990, s. 415; Arch. Wydz. Oświaty i Wych. UM B.Podl. Akta osobowe - Stanisław Tadeusz Depeszko, bp.; Informacje syna Leszka z lutego 2007 r.; Kronika Szkoły Nr 1 im. Stanisława Brzóski z lat 1957/58-1970/71 bp.

(autor Tomasz DEMIDOWICZ)