BBIK

Ur. 16 XI 1915 r. we wsi Dziecinów w gm. Sobienie Jeziory wchodzącej wówczas w skład pow. garwolińskiego. S. Walentego i Rozalii Płaczek. Po uk. miejscowej szk. powsz. kontynuował naukę w Szk. Rol. W Miętnem. W 1937 r. rozpoczął służbę wojsk. w 21 puł nadwiślańskich stacjonującym w Równem. W czasie wojny obronnej 1939 r. walczył m.in. w bitwie pod Mokrą. W d. 12 IX 1939 r. dostał się do niewoli niem. Przebywał w stalagu XVII-B Krems-Gneixendorf w Austrii, skąd w III 1942 r. zbiegł. Powrócił na tereny ziemi garwolińskiej i włączył się w działalność BCh. Został czł. kom. obwodu BCh Garwolin, a w VII 1943 r. objął funkcję kmdt obwodu BCh w pow. garwolińskim.

B. organizował i dowodził licznymi akcjami dywersyjnymi, m.in. uczestniczył w akcji odbicia więźniów-żołnierzy BCh z aresztu w Sobieniach-Jeziorach. Prowadził zajęcia w SPP BCh w ziemi garwolińskiej, a następnie był przewodniczącym komisji egzaminacyjnej w tej konspiracyjnej szkole. W trakcie akcji „Burza” współorganizował i dowodził działaniami żołnierzy BCh na ziemi garwolińskiej. Po zakończeniu działań wojennych został działaczem PSL, czł. zarz. pow. PSL w pow. garwolińskim i czł. Kom. Rew. w zarz. woj. w W. Pracował w spółdzielczości na terenie pow. otwockiego.

W czasach stalinowskich B. był przejściowo był represjonowany. Po „odwilży” 1956 r. kultywował tradycje żołnierzy BCh. Po transformacji ustrojowej 1989 r. prowadził działalność społ. Pełnił funkcję prezesa Zarz. Okr. Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH. W wyniku starań B. w d. 1 VI 2001 r. Szk. Podst. w Siedzowie nadano imię BCh. W 2000 r. otrzymał awans na st. kpt. WP. Zm. w d. 18 III 2018 r. w Dziecinowie. Pochowany na cm. par. w Warszawicach.

Piesio T., Historia Ruchu ludowego w powiecie garwolińskim w latach 1864-1949, W. 2001, s. 486, 488,. 510; Smaczny H., Księga Kawalerii Polskiej, W. 1989, s. 190-191; Bąbik W., Relacja ustna z d. 3 X 2010 r. (zapis własny autora), Bąbik W., Wspomnienia (kopia maszynopisu w posiadaniu autora). Zawadzki J., Wspomnienia (rękopis w posiadaniu autora), s. 3; Rusznica A., Wspomnienia (rękopis w posiadaniu autora).

(autor Michał KALBARCZYK)