BAJRULEWICZ Piotr

Ur. się 28 XI 1933 w m. Studzianka k. Łomaz pow. B. Podl., w rodzinie tatarskiej Romualda i Sabiny z d. Pirógowicz. Dzieciństwo i pierwsze lata szkolne przypadły na czas wojny i okupacji. Po ukończeniu Szk. Powsz. w Łomazach w 1948 r. zdecydował się na wybór zawodu naucz. Zdał egzaminy wstępne i został przyjęty do Państw. Lic. Pedagogicznego (PLP) im. Stanisława Staszica w Leśnej Podl. Podczas nauki w tym zakładzie kształcenia nauczycieli na płd. Podl. należał do koła sportowego, drużyny harcerskiej i orkiestry szk. Ze szczególnym upodobaniem grał na akordeonie i skrzypcach. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w VI 1953 (XXIII Matura) pierwszą pracę podjął jako naucz. kontraktowy w Państw. Szk. Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Terespolu n. Bugiem. Wezwany do odbycia czynnej służby wojsk. wiosną 1954 r., ukończył szk. podoficerów wojsk łączności.

Po wyjściu do cywila ponownie wrócił do pracy w macierzystym lic. Od 1 IX 1957, na własną prośbę, został przeniesiony do pracy w Szk. Ćwiczeń PLP im. Stanisława Staszica w Leśnej Podl. Uczył w tej szk. śpiewu, fizyki i przysposobienia wojskowego. Sprawował opiekę nad drużyną harcerską. Decyzją władz zwierzchnich od VIII 1961 został mianowany kierownikiem macierzystej szk. Założył i prowadził przez kilka l. na wysokim poziomie chór szk. Dokonał innych znaczących i pozytywnych zmian w organizacji tej szk. Podnosząc formalne kwalifikacje, ukończył 12 XI 1960, w systemie zaocznym, Studium Nauczycielskie w Łodzi, na kierunku śpiew z muzyką. W 1968 r. był jednym z gł. organizatorów Zjazdu Absolwentów PLP w Leśnej Podl. Kolejną decyzją władz zwierzchnich oświatowych, jako wyróżniający się kierownik placówki szk., od 1 IX 1969 został przeniesiony na stanowisko kierownika Szk. Podst. Nr 6 w B. Podl. W szk. tej prowadził pracę dydaktyczną, zorganizował klasopracownię i pracownie przedmiotowe. Podjął kroki mające na celu podniesienie estetyki budynku szk. i otoczenia. Miłośnik kwiatów, przyrody „ukwiecił” szk., do tego st., że wygrał Konkurs Piękności Szkół pow. B. Podl.

Kolejna decyzją władz oświatowych od II 1976 przeszedł na stanowisko kierownika ds. administracyjno-gospodarczych, powołanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w B. Podl., w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski. Zainicjował na tym stanowisku szereg nowatorskich rozwiązań w funkcjonowaniu szkolnictwa na obszarze woj. bialskopodl., jeśli chodzi o stronę organizacyjno-finansową. Podnosząc nadal formalne kwalifikacje rozpoczął studia w WSP w Rzeszowie. Studia pedagogiczne sfinalizował w VI 1981 jako starszy instruktor Wydziału Ekonomicznego Komitetu Woj. PZPR w B. Podl., oddelegowany do pracy w tej instytucji na sekr. Pracując, uczestniczył w pracach MRN w B. Podl. jako radny i przew. Komisji Kultury i Oświaty. Był obok tego czł. Komisji Kwalifikacyjnej Pedagogów przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w B. Podl.

Przez wiele l., jako kpt. rezerwy WP, był sekr. Klubu Oficerów Rezerwy WP w B. Podl. Brał czynny udział w działalności chóru nauczycielskiego, istniejącego przy Zarz. Woj. ZNP. Utożsamiając się z ideą ZNP zasiadał w zarządzie Ogniska ZNP, pełniąc m.in. funkcję prezesa.

W wolnym czasie lubił kontakt z przyrodą, pracę na działce i muzykę poważną.

Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim OOP (1980), Złotym Krzyżem Zasługi (1982), Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Uhonorowany Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Był 2-krotnym lau-reatem Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania, laureatem Nagród Inspektora Oświaty i Wychowania.

Zm. 19 III 1983 w B. Podl., pochowany został na cm. rzymskokatolickim przy ul. Janowskiej. Żonaty z Krystyną Denisiuk, miał dwie córki: Dorotę (1961) po mężu Dembowską, Joannę (1959) po mężu Siekludzką.


„Sztandar Ludu” 1972, nr 244, s. 4; Hordejuk S., Znani i zapomniani Piotr Bajrulewicz (1933-83), „Echo Studzianki” 2010, nr 6, s. 4 (fot.); Sroka J., Leśniacy. Zakład Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podl. 1916-70, B. Podl. 1990, s. 415; Informacje żony mgr Krystyny Bajrulewicz z IV 2007.

(autor Tomasz DEMIDOWICZ)