BAKA Tadeusz

Ur. się 4 VII 1922 w Mizarach, pow. Łuków, s. Wiktora (1897-1973), naucz., czł. POW,uczestnika wojny pol.-sowieckiej 1920 r. i kampanii wrześniowej, i Marianny z Szymeckich. Edukację rozpoczął w 1929 r. w szk. powsz. w Stoczku Łukowskim, następnie w l. 1935-9 uczęszczał do Gim. im. Żółkiewskiego w S. Po zakończeniu działań wojennych w 1939 r., w XI t. r. rozpoczął naukę w I klasie Lic. im. Żółkiewskiego w S. i od razu zaangażował się w działalność konspiracyjną, przyjmując ps. „Piotrowski”. Po zamknięciu szk. przez Niemców w połowie XII 1939 powrócił do rodzinnej wsi, gdzie nadal prowadził działalność konspiracyjną, był d-cą plut. ZWZ-AK rejon Miastków pow. Garwolin, a od 1943 r. rejon Stoczek Łukowski, prowadząc szkolenia wojsk., zajmując się kolportażem prasy konspiracyjnej itp. Po wkroczeniu ACz ukrywał się. Aresztowany przez NKWD w XI 1944 po przesłuchaniach przetrzymywany w obozie w Sokołowie Podl., a następnie wywieziony w głąb ZSRR do obozu Borowicze nad Mstą, położonym w poł. drogi między Moskwą a Leningradem, gdzie więziono żołnierzy AK.

Po powrocie do domu w III 1946 rozpoczął pracę w szk. w Starej Hucie w pow. łukowskim, a następnie na stanowisku kierownika szk. w Starej Prawdzie. W międzyczasie dokształca się w zakresie kwalifikacji nauczycielskich. Najpierw w Komisji przy Lic. Pedagogicznym w S., potem w Lic. Pedagogicznym w Leśnej Podl. (pow. bialski). W 1953 r. rozpoczął studia polonistyczne na UW, które ukończył w 1958 r. W czasie pracy zaw. pełnił funkcję metodyka jęz. pol. pow. łukowskiego oraz wiele funkcji społ. Zorganizował i przez kilka lat był dyr. Zasadniczej Szk. Rolniczej w Starej Prawdzie, zainicjował budowę nowego budynku szk., którą ukończono w 1957 r. W 1973 r. został oddelegowany na stanowisko gminnego dyr. Szkół w Stoczku Łukowskim. Po dwóch latach pracy w Stoczku Łukowskim powrócił na stanowisko dyr. Szk. Podst. w Starej Prawdzie, które pełnił do 1982 r., prowadząc w tych l. lekcje jęz. pol.

Od pocz. pracy należał do ZNP pełniąc różne funkcje m.in. czł. ZP ZNP, a od 1948 r. był czł. Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Stoczku Łukowskim, gdzie w l. 1956-72 pracował na stanowisku przew. Rady Nadzorczej.

Za pracę społ. i zaw. był wielokrotnie odznaczany i nagradzany m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP (1982), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), oznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego (1961), Medalem Za Zasługi dla woj. siedleckiego (1979), Złotą Odznaką ZNP (1970).

Zm. 29 XII 2015 w Łukowie i został pochowany na cm. w Stoczku Łukowskim. W małż. z Sabiną Osiak miał synów Tadeusza i Jerzego.


Baka T. P., Moje siedem lat wojny. Wspomnienia z lat 1939-46. Kronika Szk. w Prawdzie Starej, b.m.w. 2014; Baka T. P., Lata dwudzieste… lata trzydzieste…czyli wieś władzy cepa, kosy i łojowej świeczki. Wieś Miziary oraz gmina i miasto Stoczek Łukowski w l. 1920-39, b.m.w. 2015, s. 214; Ostatnie pożegnanie, http://www.staraprawda.stoczeklukowski.pl/aktual201516.html [13.02.2019];Pożegnaliśmy wieloletniego dyr. szkół Tadeusza Piotra Bakę, http://nasze mia-sto.pl/artykul/pozegnalismy-wieloletniego-dyrektora-szkol-tadeusza-piotra,4534358,artgal ,t,id,tm.html, [13.02.2019].

(autor Radosław BAKA)